Öğrenme Çıktıları

 

1 - Ortaöğretimde elde edilen yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri alanında karşılaştığı problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilir.

2 - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, deney ve gözlem yapabilir, verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

3 - İstatistikî ve soyut düşünce yapısına sahip olup, somut olaylar ile bağlantı kurar ve çözüm üretebilir.

4 - Bilgisayar yazılım ve donanımları hakkında genel bilgi sahibi olur.

5 - Bilişim ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur ve alanı ile ilgili çalışmalarında bu bilgileri aktif bir şekilde kullanmayı öğrenir.

6 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.

7 - Alanı ile ilgili bulunduğu ortamlarda veya karşılaştığı öngörülemeyen karmaşık problemlerin çözümünde sorumluluk alma, inisiyatif kullanma gibi becerilere sahiptir.

8 - Alanı ile ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak bilimsel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

9 - Gerek alanında gerekse alanı dışında ekiplerle birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olur ve bireysel sorumluluk alarak sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

10 - Sosyal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincini kazanır, kalite yönetimi ve süreçleri konularında yeterli bilince sahip olur ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda edindiği bilgileri etkin biçimde kullanır.

11 - Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kavrayıp, alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

12 - Alanındaki mesleki gelişmeleri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.

13 - Evreni ve yaşamı oluşturan temel maddeleri ve onların yapı taşları hakkında bilgi sahibi olur.

14 - Çevreye duyarlı, doğa bilincine sahip bir birey olma özelliği kazanır.

15 - Günlük hayatta kullanılan basit cihazların yapısı ile ilgili genel bilgi sahibi olur.

Son Güncelleme: 2012-11-28 10:08:38
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021