Program Çıktıları

 

1Türkçeyi doğru, güzel ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkan sağlayacak şekilde ve estetik bir biçimde kullanır. Türkiye Türkçesini ses bilim, şekil bilim, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini araştırma ve geliştirme yönünde kullananır.
2Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahiptir.
3Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.
4Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgilidir.
5Tarihi Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya aktarır; çevriyazıya aktardığı metinleri Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dilbilim ve dilbilgisi incelemeleri yapar.
6Çağdaş Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış olan metinleri çevriyazıya aktarır; çevriyazıya aktardığı metinleri Türkiye Türkçesi yazı diline aktararak üzerinde dilbilim ve dilbilgisi incelemeleri yapar.
7Türkiye Türkçesinin Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri okuyabilme, anlayabilme ve çözümleme becerisine sahiptir.
8Eski Türk edebiyatının kaynaklarını, tasavvufi yön vb. karakteristik özelliklerini, araştırma yöntem, alan ve mekânlarını, nazım bilgi, şekil ve türlerini, aruz veznini, mazmun bilgisini, edebi sanatlar vb. belagat konularını kavrar.
9Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel, modern ve post modern metotlarla nesre çeviri, şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapar ve metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilir.
10Divan edebiyatının poetikası, hayat ve toplumla olan ilişkisi, disiplinler arası ilişkileri, dil, kültür ve medeniyetimize olan katkıları ile günümüz edebiyatına olan etkileri vs. konularda da bilgi sahibi olur.
11Yeni Türk Edebiyatı Tarihini bilimsel bir şekilde inceler ve değerlendirme yapar.Yeni Türk Edebiyatı dönemine ait metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlama konusunda modern edebiyat, düşünce, kültür kuram ve yöntemleri bilir ve bunları metinler üzerinde nüfuzlu bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur.
12Edebî dönemler, edebî akımlar ve şahsiyetler üzerinde, bilimsel, edebî, disiplinler arası araştırmalar yapar.Eski Türk edebiyatının tarihini, evrelerini, gelişimini, dönem özelliklerini başlıca akım, ekol, edebî çevre, yazar ve şairlerini manzum ve mensur eserleriyle birlikte inceler.
13Halk biliminin tarihi, gelişimi ve ülkemizde halk biliminin günümüze kadar geçirmiş olduğu bilimsel olgunlaşma süreci, bu sürece etki eden bilim adamları ve çalışmaları bilgilerine sahip olur. Halk Bilimi yöntem ve tekniklerini anlama, inceleme ve yorumlama konusunda; modern bilim, düşünce, kültür, kuram ve yöntemleri bilir ve bunları folklor araştırma alanları üzerinde nüfuzlu bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur. Halk Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini kavrar. Halk Bilimi alan araştırmalarında kullanılacak alan araştırmaları ile ilgili metot, teknik ve yöntemleri ve bunları alan araştırmalarında uygulamalı olarak kullanır.
14Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanır.
Son Güncelleme: 2012-12-11 09:11:31
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021