Program Çıktıları

 

1Arapça'yı doğru, güzel ve etkin konuşma kurallarına göre sağlıklı bir iletişime ve anlamaya imkan verecek bir biçimde kullanır.
2Modern , standart Arapça'yı morfoloji, sentaks, anlambilim, sözlük bilim ve fonetik metotlarıyla anlama, yorumlama ve tahlil becerisine sahip bir şekilde bilgisini araştırma yönünde kullanabilir.
3Klasik ve Modern Arapça Metinlerini okuyabilme, anlayabilme ve çözümleyerek Türkçeye çevirebilme becerisine sahiptir.
4Farklı seviye ve türdeki Arapça, Türkçe metinleri, her iki dilin inceliklerine vakıf olarak doğru ve edebi bir şekilde çeviri yapabilme becerisine sahiptir.
5Arap dili alfabesinin ayrıntılı olarak şekil bilgilerini, kelime, cümle ve paragraf düzeyinde yazma , seslendirme yöntemlerini, kelime ve cümle düzeyinde telaffuz şekillerini kurallarını bilir ve uygular.
6Arap Dili gramerinin sarf ve nahiv kategorilerini, içerdikleri konularla bağlantılı olarak ayrıntılı bir şekilde bilir, uygular ve anlatır.
7Belirli bir konu üzerinde, duygu ve düşüncelerini anlatım tekniklerine uygun bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
8Başlangıcından günümüze kadar Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürünün temel özelliklerini, geçirdiği dönemleri, ürün,müellif ve etkileri çerçevesinde etkileri çerçevesinde ayrıntılı olarak bilir ve anlatır.
9Dilin doğuşu, gelişimi, dil aileleri, anlam ve evreleri, söz sanatları gibi genel, teorik, dilbilim konularını bilir ve anlatır.
10İlk doğuşundan günümüze kadar te'lif edilmiş olan Arap Dili ve Edebiyatı literatürünü ve istifade yöntemlerini bilir.
11Arap Dili ve Edebiyatı öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar kullanabilir.
12Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Arap Dili ve Edebiyatı alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahiptir.
13Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
14Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnklap tarihi konusunda bilgilidir.
15Türçe'yi doğru, güzel, etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkan verecek şekilde ve estetik bir biçimde kullanır.
16Osmanlıca olarak yazılmış olan bilimsel, tarihi, kültürel, sanatsal, edebi metinleri okuyup anlama becerisine sahiptir.
17Fars Dilinin temel ve orta düzeyde kurallarını, inceliklerini vakıf bir şekilde Farsça olarak yazılmış metinleri anlar.
18Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili genel bilgi sahibidir.
Son Güncelleme: 2012-12-06 11:10:52
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021